ClickSend Brand Header Image featuring man receiving SMS notifications, text marketing and other business communications.
PepsiCo Logo
F45 Logo
SpecSavers Logo
GoStudent Logo

Mga Komunikasyon sa Negosyo. Nalutas na.

Makipag-usap sa inyong mga kustomer at tauhan sa makabagong paraan gamit ang SMS, Email, Rich Media, Direct Mail at iba pa.

Mula pang-isahan hanggang pangmaramihan gamit ang web app o API.

Magpadala nang libre

O kung ikaw ay isang developer basahin ang aming API docs.

Simple, Maaasahang Messaging Products para sa Bawat Negosyo

Sa ClickSend, kami ay bumubuo ng mga produktong madali gamitin at i-integrate na nagbibigay ng pagpipilian at konteksto para sa inyong komunikasyon sa negosyo. Ang aming multi-channel na produkto ay gamit ng ilan sa mga malalaking brands at matatalinong mga developer sa The Philippines at sa buong mundo. Pang-maramihang transactional SMS gamit ang API man o mga multi-channel marketing campaign gamit ang SMS, Email, at Direct Mail gamit ang web app, ang ClickSend ay makakatulong na mapanatili at maging malapit sa inyong mga customer at tauhan.

Send, Receive & Track SMS
Messages Worldwide Right chevron icon
Magpadala, Tumanggap at i-Track ang mga SMS Message sa Buong Mundo

Magpadala at tumanggap ng mga text message sa The Philippines and sa buong mundo. Mula kaunti hanggang sa ilang milyon sa pamamagitan ng dashboard o API na palaging sa direct routes.

 • SMS marketing
 • SMS blasts
 • Mga babala at abiso

MMS Messaging Service Right chevron icon MMS Messaging Service

Minsan ay kailangan mo ng mas higit pa sa salita kaya ang aming MMS messaging service ay binibigyan ka ng kakayahang maglagay ng multimedia content sa inyong mensaheng pang-negosyo.

 • Access hanggang 1,600 na characters
 • Maglagay ng images at sound
 • I-track ang inyong mga MMS campaign

Rich Messaging Right chevron icon Rich Messaging

Gumawa at magpadala ng mga rich multimedia experience o makipag-usap ng real-time sa pamamagitan ng RCS o Messaging Apps. Maging una dito sa amin sa ClickSend.

 • Serbisyong Rich Communication
 • Facebook Messenger
 • WhatsApp Business

Voice Gateway Right chevron icon Voice Gateway

Imbes na text message ang matatanggap, ang text ay masasalin sa voice. Tatawagan ang makakatanggap, at kapag sumagot siya, maririnig niya ang mensahe.

 • Maramihang wika
 • Babae at Lalakeng mga boses
 • Abutin ng mensahe ang mga landline at mobile

Email Gateway Right chevron icon Email Gateway

Mga Transactional Email API ginawa nang nasa isip ang mga developer na nilalayong makapagpadala, makatanggap, at ma-track ang mga email.

 • SDK library at API docs
 • Sobrang maaasahang SMTP server
 • Subok at siguradong pagpapadala

Fax Gateway Right chevron icon Fax Gateway

Magpadala at tumanggap ng mga fax message online, sa buong mundo. Magpadala ng fax nang mas ligtas kahit saan mula sa kahit anong device sa pamamagitan ng totoong fax machine sa cloud.

 • Online fax
 • Email sa fax
 • Fax API

Online Post Right chevron icon Online Post

Magpadala ng mga liham o postcard gaano man karami kahit saan sa mundo sa ilang click lang. O kaya naman ay i-automate ang inyo direct mail gamit ang on-demand na mga trigger sa pamamagitan ng API ng ClickSend o mga integration partner.

 • Automated na Direct Mail
 • Email sa Mail
 • Direct Mail API
 • Print sa Mail Driver

Trusted by Thousands of Businesses, People and Integration Partners

Via a Simple,
Easy-to-Use Dashboard

One Dashboard,
Unlimited Possibilities

With ClickSend’s user friendly dashboard it’s easy to send SMS, MMS, Direct Mail campaigns and more in just a few clicks.

Through Trusted APIs Or Through Trusted APIs

  
    var api = require('./api.js');

    var smsApi = new api.SMSApi("USERNAME", "API_KEY");

    var smsMessage = new api.SmsMessage();

    smsMessage.source = "sdk";
    smsMessage.to = "+0451111111";
    smsMessage.body = "test message";

    var smsCollection = new api.SmsMessageCollection();

    smsCollection.messages = [smsMessage];

    smsApi.smsSendPost(smsCollection).then(function(response) {
      console.log(response.body);
    }).catch(function(err){
      console.error(err.body);
    });
  
  
    from __future__ import print_function
    import clicksend_client
    from clicksend_client import SmsMessage
    from clicksend_client.rest import ApiException


    # Configure HTTP basic authorization: BasicAuth
    configuration = clicksend_client.Configuration()
    configuration.username = 'USERNAME'
    configuration.password = 'API_KEY'

    # create an instance of the API class
    api_instance = clicksend_client.SMSApi(clicksend_client.ApiClient(configuration))

    # If you want to explicitly set from, add the key _from to the message.
    sms_message = SmsMessage(source="php",
                body="Jelly liquorice marshmallow candy carrot cake 4Eyffjs1vL.",
                to="+61411111111",
                schedule=1436874701)

    sms_messages = clicksend_client.SmsMessageCollection(messages=[sms_message])

    try:
      # Send sms message(s)
      api_response = api_instance.sms_send_post(sms_messages)
      print(api_response)
    except ApiException as e:
      print("Exception when calling SMSApi->sms_send_post: %s\n" % e)
  
  
    package ClickSend;

    import java.util.Arrays;
    import java.util.List;
    import ClickSend.Api.SmsApi;
    import ClickSend.Model.SmsMessage;
    import ClickSend.Model.SmsMessageCollection;

    public class send_sms {
      public static void main(String[] args) {
        ApiClient defaultClient = new ApiClient();
        defaultClient.setUsername("USERNAME");
        defaultClient.setPassword("API_KEY");
        SmsApi apiInstance = new SmsApi(defaultClient);

        SmsMessage smsMessage = new SmsMessage();
        smsMessage.body("body");
        smsMessage.to("to");
        smsMessage.source("source");

        List<SmsMessage> smsMessageList = Arrays.asList(smsMessage);
        // SmsMessageCollection | SmsMessageCollection model
        SmsMessageCollection smsMessages = new SmsMessageCollection();
        smsMessages.messages(smsMessageList);
        try {
          String result = apiInstance.smsSendPost(smsMessages);
          System.out.println(result);
        } catch (ApiException e) {
          System.err.println("Exception when calling SmsApi#smsSendPost");
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }
  
  
    using IO.ClickSend.ClickSend.Api;
    using IO.ClickSend.Client;
    using IO.ClickSend.ClickSend.Model;

    var configuration = new Configuration()
    {
      Username = USERNAME, 
      Password = API_KEY 
    };
    var smsApi = new SMSApi(configuration);

    var listOfSms = new List<SmsMessage>
    {
      new SmsMessage(
        to: "+61411111111", 
        body: "test message", 
        source: "sdk"
      )
    };

    var smsCollection = new SmsMessageCollection(listOfSms);
    var response = smsApi.SmsSendPost(smsCollection);
  
  
    <?php
      require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

      // Configure HTTP basic authorization: BasicAuth
      $config = ClickSend\Configuration::getDefaultConfiguration()
            ->setUsername('USERNAME')
            ->setPassword('API_KEY');

      $apiInstance = new ClickSend\Api\SMSApi(new GuzzleHttp\Client(),$config);
      $msg = new \ClickSend\Model\SmsMessage();
      $msg->setBody("test body"); 
      $msg->setTo("0451111111");
      $msg->setSource("sdk");

      // \ClickSend\Model\SmsMessageCollection | SmsMessageCollection model
      $sms_messages = new \ClickSend\Model\SmsMessageCollection(); 
      $sms_messages->setMessages([$msg]);

      try {
        $result = $apiInstance->smsSendPost($sms_messages);
        print_r($result);
      } catch (Exception $e) {
        echo 'Exception when calling SMSApi->smsSendPost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
      }
    ?>
  
  
    # load the gem
    require 'clicksend_client'
    require 'json'

    # setup authorization
    ClickSendClient.configure do |config|
      # Configure HTTP basic authorization: BasicAuth
      config.username = 'USERNAME'
      config.password = 'API_KEY'
    end

    api_instance = ClickSendClient::SMSApi.new

    # SmsMessageCollection | SmsMessageCollection model
    sms_messages = ClickSendClient::SmsMessageCollection.new

    sms_messages.messages = [
      ClickSendClient::SmsMessage.new(
        "to": "+61411111111",
        "source": "sdk",
        "body": "body"
      ),
      ClickSendClient::SmsMessage.new(
        "to": "+61422222222",
        "source": "sdk",
        "body": "body"
      )
    ]

    begin
      # Send sms message(s)
      result = api_instance.sms_send_post(sms_messages)
      p JSON.parse(result)
    rescue ClickSendClient::ApiError => e
      puts "Exception when calling SMSApi->sms_send_post: #{e.response_body}"
    end  
  
  
    import Alamofire

    if let authHeader = Request.authorizationHeader(user: "USERNAME", password: "PASSWORD") {
      ClickSendClientAPI.customHeaders = [authHeader.key : authHeader.value]
    }

    let message1 = SmsMessage(body: "Chocolate bar icing icing oat cake carrot cake jelly cotton MWEvciEPIr.", 
                to: "+0451111111", 
                source: "swift")

    let message2 = SmsMessage(body: "Chocolate bar icing icing oat cake carrot cake jelly cotton MWEvciEPIr.", 
                source: "swift", 
                listId: 1234)

    let smsCollection = SmsMessageCollection(messages: [message1, message2])
    SMSAPI.smsSendPost(smsMessages: smsCollection) { (dataString, error) in

      guard let dataString = dataString else {
        print(error!)
        return
      }

      if let data = dataString.data(using: String.Encoding.utf8) {
        do {
          if let dictonary = try (JSONSerialization.jsonObject(with: data, options: []) as? NSDictionary) {
            print(dictonary)
          } else {
            print("bad json")
          }
        } catch let error as NSError {
          print(error)
        }
      }
    }
  

World Class APIs, World Class Documentation,
Loved by Developers

Use Incorporate SMS, MMS, Voice, Letters, Postcards and Chat in your software. Build powerful apps using the fastest and most reliable cloud communication APIs.

And with Hundreds of Integration Partners Or via Hundreds of Integration Partners

Logos of 11 ClickSend Integration Partners including Magento, Salesforce, Slack, Marketo, Zoho, Zapier, Shopify, Automate.io, Google, Wordpress and Outlook.

Automate Your Business
Communications

ClickSend integrates with all the business apps you know and love plus a whole lot more. It’s easy to automate repetitive tasks and even build a business communications stack with no code.

With our own ClickSend marketplace, you can integrate with hundreds of the world’s most popular business apps.

Message Icon

Kami ang Tagapaghatid ng Bilyun-bilyong Mensahe sa The Philippines at sa Buong Mundo.

Why Businesses Love ClickSend

Customer support headphones graphic on blue background

Global 24/7 Support

Our chat is staffed by real humans 24 hours a day, 365 days a year and always will be.

Security padlock graphic on blue background

Security and reliabity

The ClickSend platform is built on enterprise-level security and provides a 100% Uptime SLA guarantee.

Fast delivery rocket graphic on blue background

Super fast delivery

ClickSend lives and breathes high performance direct routes. Your messages get delivered on time.

Get Sending with ClickSend

Join over 90,000 customers sending billions of messages sa The Philippines and the world.

Trustpilot Logo featuring 4.7 stars G2 Logo Capterra Logo
Privacy & Legal© 2023 ClickSend